Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W FORMACH DZIAŁALNOŚCI ORGANIZOWANYCH PRZEZ
GILDIĘ MIŁOŚNIKÓW NAUKI

ZASADY OGÓLNE
1. Gildia Miłośników Nauki jest stowarzyszeniem, które realizuje swoje cele statutowe, czyli m.in. promocję wiedzy, w tym wiedzy na temat historii i kultury polskiej, poprzez różnorodne formy działalności.
2. Uczestnikiem form działalności Gildii mogą być osoby niepełnoletnie i dorosłe, zarówno członkowie Stowarzyszenia, jak też niezrzeszeni. Uczestnicy form działalności Gildii mogą ponosić częściowo lub w całości koszty organizacji formy.
3. Uczestnikiem danej formy działalności (w tym wycieczek) może być osoba, do której adresowana jest dana forma, po wcześniejszym zaakceptowaniu Regulaminu uczestnictwa w formach działalności organizowanych przez Gildię, zaakceptowaniu warunków uczestnictwa w danej formie, zgodnie z ofertą, przy czym w przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda Rodziców lub prawnych opiekunów, uiszczeniu wskazanych kosztów.
4. Oferta przedstawiona jest do każdej formy i zawiera: nazwę formy (np. wycieczka, wymiana młodzieżowa, obóz), tytuł, datę, koszty dla uczestnika i świadczenia dla niego, plan.

ZOBOWIĄZANIA GILDII I UCZESTNIKA FORMY
1. Gildia jako organizator zobowiązana jest do rzetelnego, zgodnego z ofertą zrealizowania formy.
2. Gildia zatrudnia do realizacji formy osoby o odpowiednich kwalifikacjach, dbając przede wszystkim o kwalifikacje osób opiekujących się niepełnoletnimi.
3. Gildia zobowiązana jest do przedstawienia uczestnikom wszelkich informacji potrzebnych do realizacji formy, w tym takich, które dotyczą wymaganych dokumentów i przepisów.
4. Gildia nie ponosi odpowiedzialności za decyzje organów administracji państwowych takich jak brak zgody na przekroczenie granicy przez uczestnika w przypadku nieważnego paszportu, odmowa wydania wizy, paszportu w terminie umożliwiającym udział w formie. W tej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów.
5. Gildia nie ponosi odpowiedzialności za realizację formy, gdy czynniki wpływające na rzetelność realizacji nie leżą po stronie Gildii i nie można było ich przewidzieć, takich jak: konflikty zbrojne, zamieszki, strajki, kataklizmy przyrody, przestoje na granicy. W takich sytuacjach Gildia zastrzega sobie prawo odwołania formy lub zmiany warunków jej realizacji i zobowiązana jest do poinformowania uczestników o zmianach oraz uzyskania ponownej zgody na uczestnictwo w zmienionych warunkach. W przypadku rezygnacji uczestnika w tej sytuacji może on ponosić część kosztów związanych z organizacją formy, zgodnie z ogólnymi warunkami rezygnacji z uczestnictwa w formie.
6. Uczestnik formy zobowiązany jest do zapoznania się z ofertą, wyrażenia zgody na uczestnictwo oraz pokrycia wskazanych w ofercie kosztów zgodnie z przyjętym harmonogramem.
7. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiednich ważnych dokumentów.
8. Podczas realizacji formy uczestnik zobowiązany jest do respektowania zasad bezpieczeństwa, regulaminów oraz poleceń osób odpowiedzialnych za realizację formy.
9. Uczestnik ma prawo do zgłaszania uwag na temat realizacji formy.  

UCZESTNICTWO OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
1. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w formach działalności organizowanych przez Gildię wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Rodziców lub prawnych Opiekunów.
2. Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej w formie działalności realizowanej jako obóz młodzieżowy podczas wakacji jest wypełnienie przez wskazane osoby Karty kwalifikacyjnej (załącznik).
3. W przypadku wspólnego uczestnictwa osoby niepełnoletniej i jej Rodzica lub prawnego Opiekuna osoba dorosła  ponosi odpowiedzialność za zachowanie osoby niepełnoletniej.
4. Uczestnik formy, która przeznaczona jest dla osób niepełnoletnich (dzieci i młodzieży) obowiązany jest przestrzegać następujących zasad:
a) wykonywać polecenia opiekunów;
b) nie podejmować samowolnych działań, w tym oddalania się od grupy;
c) przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas podróży, pobytu w hotelu, na basenach i kąpieliskach, w górach, w ruchu ulicznym i w mieście, a także w innych miejscach, w których odbywa się forma; uczestnik powinien przestrzegać regulaminów tych miejsc;
d) nie niszczyć przekazanych mu do używania sprzętów, nie dewastować środowiska naturalnego; stosować się do informacji o konsekwencjach dokonanych zniszczeń;
e) posiadać potrzebne dokumenty, takie jak np. paszport i dbać o to, by ich nie zgubić lub nie zniszczyć;
f) troszczyć się o własne wartościowe przedmioty i pieniądze;
g) zgłosić opiekunom problemy zdrowotne oraz informacje o zażywanych lekach;
h) nie palić papierosów, nie pic alkoholu i napojów energetyzujących, nie zażywać środków zmieniających świadomość;
i) nie zawierać przypadkowych znajomości z osobami spoza grupy uczestników i obsługi wycieczki.
5. W przypadku rażącego nieprzestrzegania regulaminu przez niepełnoletniego uczestnika formy organizowanej prze Gildię organizatorzy obowiązani są do poinformowania o tym Rodziców, dyrekcję szkoły. Naruszenie Regulaminu skutkować może wykluczeniem niepełnoletniego uczestnika z udziału w formie organizowanej przez Gildię bez zwrotu kosztów jego uczestnictwa i na własny koszt Rodzica lub prawnego Opiekuna.
6. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu przez niepełnoletniego uczestnika Rodzic lub prawny Opiekun.

WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w danej formie, przy czym ze względu na koszty ponoszone przez organizatora przysługujący uczestnikowi zwrot jego kosztów zależy od daty zgłoszenia rezygnacji:
• do 90% całkowitych kosztów imprezy do 40 dni przed datą wyjazdu,
• do 80% całkowitych kosztów imprezy od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu,
• do 60% całkowitych kosztów imprezy od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu,
• do 50% całkowitych kosztów imprezy od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu,
• do 30 % całkowitych kosztów imprezy od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu,
• do 10 % całkowitych kosztów imprezy od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu,
• związku z rezygnacją na 1 dzień przed datą wyjazdu i w dniu wyjazdu wpłaty nie będą zwracane.
2. Rezygnacja z imprezy przyjmowana jest drogą elektroniczną na adres: wgildii@op.pl

Newsletter

Z newsletterem nie przegapisz żadnej promocji ani wydarzenia z Gildią Miłośników Nauki! Dołącz już teraz!

Administratorem podanych danych osobowych jest Gildia Miłośników Nauki z siedzibą w Trzebownisku 103, 36-001 Trzebownisko. Kontakt z Inspektorem Ochrony Informacji: wgildii@op.pl. Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora i Twoich uprawnieniach znajdziesz TUTAJ

Dołącz do
Gildii Miłośników Nauki

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w sprawach organizowanych przez Gildię wydarzeń, w sprawach  współpracy, a przede wszystkim zachęcamy, by zostać członkiem naszego Stowarzyszenia.

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Treść wiadomości